COMITÉ PENSIONÉIERTE SEKTIOUN

IMG_1309 2_edited.jpg

Op der Foto feelen de Kolleg Kohnen Edmond an Reding Armand

IMG_1306 2_edited_edited.png

Michel Roger

President

IMG_1306 2_edited_edited.png

Karier Théo

Sekretär

IMG_1306 2_edited_edited.png

Klein Marco

Vizepresident

IMG_1306 2_edited_edited.png

Streff Pit

Tresorier

IMG_1306 2_edited_edited.png

Pauls Nicolas

Bäigeuerdenten Tresorier

IMG_1306 2_edited_edited.png

Kohnen Edmond

Member

IMG_1306 2_edited_edited.png

Linden Raymond

Member

IMG_1306 2_edited_edited.png

Reding Armand

Member

IMG_1306 2_edited_edited.png

Schroeder Claude

Member

IMG_1306 2_edited_edited.png

Schroeder Edmond

Member